W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.
Wolin: Burmistrz zrzuca ścieki do cieśniny Dziwna

Od dawna dla mieszkańców Wolina tajemnicą poliszynela jest fakt, że prawie 1/3 ścieków z gospodarstw domowych mieszkańców Wolina jest spuszczanych bezpośrednio do cieśniny Dziwna!
Mimo to Burmistrz Wolina śpi spokojnie. Po piątkowym (15 marca 2013r.) artykule pt.„Perła ze skazą” w Kurierze Szczecińskim kiedy to Radny Rady Miejskiej Witold Rudnicki zarzucił Burmistrzowi, że ścieki z odbudowanego zabytkowego dworku trafiają bezpośrednio do cieśniny Dziwna.- Rudnicki twierdzi „Nie wiem jak można dokonywać rewitalizacji zabytku zakładając, że ścieki będą spuszczone do Dziwnej. A kierunek spływu jest północny i ekskrementy kręcą się wokół pokładów wodonośnych.”  Jak wynika dalej z artykułu w Kurierze- odbijając piłeczkę Burmistrz Jasiewicz  wyjaśnia „Jeśli  pan Witold Rudnicki zarzuca mi, że nic nie zostało zrobione, to ja odpowiadam, że Burmistrzem nie jestem od 60 lat, a w mieście jest wiele zaniedbań, które nie zostały usunięte”. Brawo Panie Burmistrzu tak trzymać. Mam nadzieję, że teraz Pan Eugeniusz Jasiewicz jako Burmistrz zrobi  z tym porządek i w stosunku do winnych tych zaniedbań wyciągnie stosowne wnioski. Z chwilą podjęcia informacji o takich zaniedbaniach należy powiadomić organy ścigania, że osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy nie przestrzegały obowiązującego prawa. Zgodnie z ustawą z dnia  7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art. 1 ustawy zapisano „Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.”
Zgodnie z Art. 9. tej ustawy „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”. A zgodnie z Art. 5. „.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w  art. 21 ust. 1".
Jak mi wiadomo Dyrektorem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego przez ponad 20 lat był wcześniej niejaki Eugeniusz Jasiewicz a obecnie za Pana Kadencji Panie Burmistrzu jest Pana człowiek Marek Matys. Jeśli więc jak to Pan określił, są w tej sprawie liczne zaniedbania, należy Panie Jasiewicz zawiadomić prokuraturę o zaniedbaniach jakie dopuścili się panowie; Eugeniusz Jasiewicz i Marek Matys.
„Jak na razie ścieki, zarówno z  urzędu, jak i z dworku trafiają do Dziwnej” mówi dla Kuriera Rudnicki. Ja po rekonesansie na gruncie w Wolinie to potwierdzam i rozszerzam. Ścieki do Dziwnej trafiają nie tylko z budynku urzędu gminy czy odbudowanego pałacyku, ale również z budynku poczty, zabudowań przy ulicy Polnej, Ogrodowej, Krzywej. Do Dziwnej w Wolinie ścieki trafiają w wielu miejscach. Jak mi przekazali „życzliwi” takich miejsc jest wiele i jest prawdopodobne, że 1/3 ścieków wyprodukowanych w Wolinie trafia do z pominięciem oczyszczalni bezpośrednio do Dziwnej. Udało się nam też ustalić, że nawet sztandarowa inwestycja Burmistrza Jasiewicza za poprzedniej kadencji -Sklep Netto – odprowadza swoje ścieki zamiast do kanalizacji sanitarnej bezpośrednio do rowu melioracyjnego którym to nieoczyszczone ścieki płyną bezpośrednio do Dziwnej. Wiele już widziałem w swoim życiu dziwnych spraw. Ale w tym przypadku Jasiewicz przeszedł sam siebie. Rura którą płyną ścieki do rowu ma swój wylot tuż przy kolektorze instalacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni. Dlaczego zamiast podłączyć ją z kanalizacją sanitarną odprowadza się ścieki do Dziwnej- tego nie jestem w stanie pojąć?. Dla mnie jest to szczyt głupoty i nieodpowiedzialności. Za Burmistrza Jasiewicza do budżetu gminy Wolin trafiło ponad dwadzieścia milionów złotych podatków z Urzędu Morskiego. Pieniądze się kończą a w poprawie bezpieczeństwa i ochrony środowiska Burmistrz Jasiewicz zrobił bardzo niewiele. Mało kto zdaje sobie sprawę w Wolinie na jakiej „Bombie” usadowił ich i trzyma dalej Jasiewicz. Woda która trafia codziennie do ich domów pochodzi z ujęcia wodnego którego zbiornik znajduje się poniżej dna cieśniny Dziwnej. Ujęcie to jest prawnie chronione. Świadczą o tym licznie ustawione w Wolinie tablice informacyjne. Woda z cieśniny Dziwnej infiltruje do zbiornika podziemnego do zbiornika wody pitnej która zasila sieć kanalizacyjną Wolina. Oznacza to, że grunt (głównie piasek) jaki znajduje się między zbiornikiem podziemnym a dnem cieśniny jest jednym wielkim filtrem.
Co się dzieje z filtrem który w wyniku nadmiernej eksploatacji funkcjonuje na przykład  w naszym samochodzie wie każdy kierowca. Filtr powietrza czy oleju po okresie eksploatacji przestaje spełniać swoją rolę i nie oczyszcza. Filtr oleju czy powietrza w naszym samochodzie możemy wymienić. Ale tego położonego na dnie Dziwnej wymienić się nie da. Może dziś lub jutro, może za miesiąc dwa czy trzy, a może za rok, dwa czy pięć a może za 15 lat naturalny filtr jakim stanowi grunt pomiędzy zbiornikami wodnymi przestanie spełniać swoją rolę. Tym szybciej to nastąpi gdy ścieki tak jak teraz będą trafiać bezpośrednio do wód cieśniny.
Pisałem wcześniej, że o tym mało kto wie i zdaje sobie z tego sprawę. Ale z pełną odpowiedzialnością z 100% pewnością mogę stwierdzić, że o tym zagrożeniu wie na pewno Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz. Jasiewicz jako specjalista – wieloletni dyrektor zakładów ma pełną świadomość zagrożenia jakie On  stwarza godząc się na odprowadzanie nie oczyszczonych ścieków do wód cieśniny Dziwnej. Doskonale wie też, że Rozporządzeniem Nr. 4/2012 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 marca 2012 roku ustanowił strefy ochronne ujęcia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Wolinie. Zna też doskonale granice terenu ochrony bezpośredniej jak również granice ochrony pośredniej tego ujęcia wody. Wie też doskonale, że na podstawie § 3 tego rozporządzenia zabronione jest wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych. Wie też doskonale, że na tym terenie nie można lokalizować obiektów budowlanych dla których nie przewiduje się przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Strefa ochrony pośredniej na której obowiązują między innymi wymienione zakazy obejmuje praktycznie cały Obręb ewidencyjny nr 3 Wolina.
Wcześniej od 1995 obowiązywała również strefy ochronne ujęcia wydane przez Wojewodę.
I co z tą wiedzą robi Burmistrz Jasiewicz? A no ma głęboko w d..... mieszkańców Wolina i  toleruje by dalej ścieki spływały do strefy ochrony pośredniej ujęcia wody. W dniu 28 listopada 2007r. Burmistrz Jasiewicz wydaje Decyzję nr 119/2007 o warunkach zabudowy. W decyzji tej pisze: „ustalam na rzecz Gminy Wolin warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na odbudowie  (restauracji) przebudowie i rozbudowie dworku barokowego z XVIII wieku” - to ten sam dworek o którym pisze Kurier. W punkcie 5. decyzji Jasiewicz pisze- „Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: Istniejące uzbrojenie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego. Należy wykonać nowe przyłącza na podstawie warunków technicznych uzyskanych przez poszczególnych dostawców.” Burmistrz pisząc to świadomie i z premedytacją na dokumencie urzędowym poświadcza nieprawdę. Wie doskonale, że istniejące uzbrojenie jest nie wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego. Wie doskonale, że zgodnie z warunkami technicznymi które mu wydał jego pupil i kolega partyjny Marek Matys ścieki z tego pałacu trafią bez oczyszczenia bezpośrednio do Dziwnej. Obaj Panowie to jest Jasiewicz i Matys w dokumentach urzędowych potwierdzili nieprawdę. Dopuścili się obaj złamania prawa.

W mojej ocenie sprawą ta powinien niezwłocznie się zająć prokurator.

O tym, że ścieki z pałacu trafią do Dziwnej Jasiewicz przyznaje się publicznie w cytowanej wcześniej wypowiedzi do Kuriera.
A na marginesie należało by też zauważyć, że wydając decyzję o warunkach zabudowy Jasiewicz złamał prawo administracyjne. Nie można być sędzia we własnej sprawie, nie można samemu sobie wydawać tego typu decyzji. Ale widać co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie. Ale jak na razie Jasiewicz Wojewodą nie jest i raczej -na szczęście – nie będzie. Więc może czas by zrobić z tym porządek?
Dziś mam moralne prawo, moralny obowiązek bić na alarm! Skala bezprawia, bezmyślności, stwarzania zagrożenia na ogromną skalę, jest ogromna. Co na to wszystkie służby? Czy w Wolinie musi wybuchnąć epidemia by wreszcie ktoś z tym wszystkim zrobił porządek?
Jasiewicz zapowiada, że rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej do której zostanie podłączony pałacyk. A ja na marginesie tego pytam. A na jakiej podstawie rozstrzygnięto przetarg jak nie ma projektu, uzgodnień? Kiedyś jak to mówił Radny Rudnicki taki projekt był ale już dawno stracił ważność. By na podstawie tego projektu budować kanalizację znowu naciągnie się i nakłamie. To Jasiewiczowi i jego zaufanym wychodzi najlepiej. Czy to wszystko znów mu będzie bezkarne pokaże czas. Nasza gazeta i portal nie zamierza sprawy pozostawić samej sobie. Będziemy monitorować i wyłapiemy wszystkie tajne rury Jasiewicza. Liczymy na współpracę mieszkańców Wolina. Przecież robimy to dla ich dobra. Parę lat temu woda pitna w Wolinie była skażona. Następnym raz może być znacznie gorzej!
I już na koniec na marginesie twierdze, że Jasiewicz znów publicznie skłamał. Na oficjalnej stronie gminy w zakładce przetargi owszem jest rozstrzygnięty przetarg na budowę kanalizacji ale wyłącznie na ulicy Ogrodowej a nie Ogrodowej Polnej i Krzywej jak to powiedział dla Kuriera Jasiewicz. Przetarg dotyczy budowy kanalizacji grawitacyjnej w ul Ogrodowej w Wolinie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności budowę kanalizacji grawitacyjnej w ul Ogrodowej od studni Nr s55, przez studnię Nr24 do studni s22 z rur PVC mm 200mm o długości 180, 5 m. I co Panie Jasiewicz nie wstyd Panu tak oszukiwać swoich wyborców? 

źródło: echokamienia.pl  autor: Waldemar Taranowicz


   

Dodaj komantarz
Jan Kowalski
Dodano dnia: 15.07.2012 16:49

Just watch the afternoon quiz shows to see how dumb Britain is. OK she made a mistake but there's no need to to bully the woman the way they have. Look what Twitter bullying did to Stephen Fry.

Jan Kowalski
Dodano dnia: 15.07.2012 16:49

Just watch the afternoon quiz shows to see how dumb Britain is. OK she made a mistake but there's no need to to bully the woman the way they have. Look what Twitter bullying did to Stephen Fry.

Jan Kowalski
Dodano dnia: 15.07.2012 16:49

Just watch the afternoon quiz shows to see how dumb Britain is. OK she made a mistake but there's no need to to bully the woman the way they have. Look what Twitter bullying did to Stephen Fry.

Jan Kowalski
Dodano dnia: 15.07.2012 16:49

Just watch the afternoon quiz shows to see how dumb Britain is. OK she made a mistake but there's no need to to bully the woman the way they have. Look what Twitter bullying did to Stephen Fry.

Jan Kowalski
Dodano dnia: 15.07.2012 16:49

Just watch the afternoon quiz shows to see how dumb Britain is. OK she made a mistake but there's no need to to bully the woman the way they have. Look what Twitter bullying did to Stephen Fry.

Jan Kowalski
Dodano dnia: 15.07.2012 16:49

Just watch the afternoon quiz shows to see how dumb Britain is. OK she made a mistake but there's no need to to bully the woman the way they have. Look what Twitter bullying did to Stephen Fry.

Jan Kowalski
Dodano dnia: 15.07.2012 16:49

Just watch the afternoon quiz shows to see how dumb Britain is. OK she made a mistake but there's no need to to bully the woman the way they have. Look what Twitter bullying did to Stephen Fry.

Opłata za wstęp na mszę

Na mszę z udziałem ojca Rydzyka pobrano około 80 złotych za wstęp.

60 tys. premii dla kochanki Kurskiego?

W ślad za romansem Jacka Kurskiego (prezesa TVP) i Joanny Klimek szły nieprzeciętne pieniądze.

Kolejny wypadek z udziałem limuzyn rządowych

Na warszawskiej wisłostradzie doszło do stłuczki z udziałem limuzyny Żandarmerii.

Balanga Misiewicza

Szastanie pieniędzmi, limuzyna, nagabywanie kobiet, propozycje pracy... To nie świat milionera, a rzecznika MON.

Tekaem 2013
Macierewicz - Lotniczy ekspert

Tusk - Jak żyć?

Łączna ilość głosów: 3

Niesiołowski - Mirabelki i szczaw

Łączna ilość głosów: 2

Tusk - Jest moc

Łączna ilość głosów: 0

Komorowski - Jak król

Łączna ilość głosów: 0

Kaczyński - Nasz kandydat

Łączna ilość głosów: 3

Macierewicz - Lotniczy ekspert

Łączna ilość głosów: 11
Republika kolesi
54 tys.złotych zarobków za miesiąc pracy

Od lipca do końca tego roku posłowie spędzą tylko 25 dni w pracy.

Odkryła przekręt, straciła pracę

Pracownica w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia odkryła, że defraudowane są państwowe pieniądze. Straciła pracę.

Tablice za 2 mln złotych

Sejm wyda 2 mln złotych na nowe ekrany, na których wyświetlane są głosowania.

PiSowscy radni także mają stołeczki

Sześciu radnych (z siedmiu będących w sejmiku kujawsko-pomorskiego) ma intratne posadki.

Kamienica za 6 mln sprzedana za grosze

Kamienica warta 6 mln została sprzedana kościołowi za 30 tys.

Wójt odebrał policji komputery

Wójt Nadarzyna odebrał policji komputery. Czy jest to zemsta za zatrzymanie wicewójta Nadarzyna, gdy ten prowadził samochód po pijanemu?

Wizaż za 170 tys. złotych

Na co mogą wydawać politycy z naszych pieniędzy? Jak się okazuje na wizaż też można.

Kierowca pełnomocnikiem premiera ds. rozwoju gospodarczego

Kierowca Kornela Morawieckiego, ojca obecnego premiera robi karierę w zawrotnym tempie.

Sumki dla szoferów

Szoferzy z ogromnymi nagrodami - od 10 do blisko 30 tys. złotych.

Obywatel B

Podzielili Polskę. Na klasę panów oraz obywateli gorszej kategorii.

Obywatel B to może być Twój głos.