W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.
Tusk kłamał

ABW w maju ostrzegała premiera przed Amber Gold. Jeszcze w sierpniu zapewniał on, że nie miał tych informacji - informuje Rzeczpospolita". - W cza­sie, o któ­rym roz­ma­wia­my, a więc póź­ną wio­sną i wcze­snym la­tem, żad­na z in­for­ma­cji, ja­kie otrzy­my­wa­łem, nie wy­kra­cza­ła po­za to, o czym me­dia in­for­mowa­ły dość sze­ro­ko - za­pew­niał Tusk.

- Su­ge­stia, że mo­głem mieć taj­ne da­ne i uprze­dza­łem sy­na, jest, de­li­kat­nie mó­wiąc, nie­mą­dra, a na­wet nie­przy­zwo­ita - mó­wił Donald Tusk, pytany, czy miał jakieś informacje w czerwcu, gdy prze­ko­ny­wał sy­na, by nie współ­pra­co­wał z na­le­żą­cą do wła­ści­cie­la Am­ber Gold spół­ką OLT Express.

Okazuje się, że mijał się z prawdą. Tłu­ma­cze­niom pre­mie­ra kłam za­da­je ujaw­nio­na przez mi­ni­stra spraw we­wnętrz­nych in­for­ma­cja, że w ma­ju ABW wy­sła­ła m.in. do nie­go pi­smo, w któ­rym ostrze­ga­ła przed dzia­łal­no­ścią Am­ber Gold.

Rzecz­nik rzą­du Pa­weł Graś przy­zna­je, że pi­smo ABW wpły­nę­ło 24 ma­ja. Przekonuje, że pre­mier miał na my­śli okres wcze­śniej­szy. Co do je­go szcze­gó­łów Graś za­sła­nia się ta­jem­ni­cą pań­stwo­wą.

O tre­ści notatki mó­wił w sej­mie mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych Ja­cek Ci­choc­ki. – In­for­mo­wa­ła o dzia­łal­no­ści Am­ber Gold i o swo­ich po­dej­rze­niach do­ty­czą­cych tej dzia­łal­no­ści, wska­zu­jąc, że Am­ber Gold mo­że opie­rać dzia­łal­ność na me­cha­ni­zmie tzw. pi­ra­mi­dy fi­nan­so­wej, a tak­że że środ­ki z Am­ber Gold mo­gą być wy­pro­wa­dza­ne, nie­zgod­nie z za­sa­dą funk­cjo­no­wa­nia spół­ki, m. in. na dzia­łal­ność gru­py OLT – tłu­ma­czył Ci­choc­ki. Do­dał, że w tej no­tat­ce by­ła in­for­ma­cja, że ABW do­pa­trzy­ła się w dzia­łal­no­ści firm P. wię­cej prze­stępstw niż pro­ku­ra­tu­ra - czytamy w dzienniku.

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin zapytany w programie „Jeden na jeden" na antenie TVN24, czy premier ma amnezję lub problemy z pamięcią bronił Donalda Tuska. Przekonywał, że sam fakt wysłania pisma 24 maja nie znaczy, że dokładnie wtedy dotarło ono do rąk premiera. – Bezpośrednio do Donalda Tuska mogło to dotrzeć nawet kilka dni później. Działalność ministra czy premiera polega na tym, że pisma nie od razu trafiają do rąk właściwych. Przechodzą przez ręce naszych współpracowników, którzy wyłapują te najważniejsze – tłumaczył.

Opozycja mówi jednak wprost: premier okła­mał opi­nię pu­blicz­ną. Poseł PiS Przemysław Wipler napisał w poniedziałek na Twitterze: „Właśnie dostałem odpowiedz na interpelację ws. Amber Gold z 24.07.2012: Donald Tusk od 24 maja wiedział od ABW, ze spółka AG nie ma złota!!!" - napisał. I dodał: „kłamał. Od 24 maja wiedział więcej niż z prasy"

źródło: wp.pl


   

Dodaj komantarz
Jan Kowalski
Dodano dnia: 15.07.2012 16:49

Just watch the afternoon quiz shows to see how dumb Britain is. OK she made a mistake but there's no need to to bully the woman the way they have. Look what Twitter bullying did to Stephen Fry.

Jan Kowalski
Dodano dnia: 15.07.2012 16:49

Just watch the afternoon quiz shows to see how dumb Britain is. OK she made a mistake but there's no need to to bully the woman the way they have. Look what Twitter bullying did to Stephen Fry.

Jan Kowalski
Dodano dnia: 15.07.2012 16:49

Just watch the afternoon quiz shows to see how dumb Britain is. OK she made a mistake but there's no need to to bully the woman the way they have. Look what Twitter bullying did to Stephen Fry.

Jan Kowalski
Dodano dnia: 15.07.2012 16:49

Just watch the afternoon quiz shows to see how dumb Britain is. OK she made a mistake but there's no need to to bully the woman the way they have. Look what Twitter bullying did to Stephen Fry.

Jan Kowalski
Dodano dnia: 15.07.2012 16:49

Just watch the afternoon quiz shows to see how dumb Britain is. OK she made a mistake but there's no need to to bully the woman the way they have. Look what Twitter bullying did to Stephen Fry.

Jan Kowalski
Dodano dnia: 15.07.2012 16:49

Just watch the afternoon quiz shows to see how dumb Britain is. OK she made a mistake but there's no need to to bully the woman the way they have. Look what Twitter bullying did to Stephen Fry.

Jan Kowalski
Dodano dnia: 15.07.2012 16:49

Just watch the afternoon quiz shows to see how dumb Britain is. OK she made a mistake but there's no need to to bully the woman the way they have. Look what Twitter bullying did to Stephen Fry.

Opłata za wstęp na mszę

Na mszę z udziałem ojca Rydzyka pobrano około 80 złotych za wstęp.

60 tys. premii dla kochanki Kurskiego?

W ślad za romansem Jacka Kurskiego (prezesa TVP) i Joanny Klimek szły nieprzeciętne pieniądze.

Kolejny wypadek z udziałem limuzyn rządowych

Na warszawskiej wisłostradzie doszło do stłuczki z udziałem limuzyny Żandarmerii.

Balanga Misiewicza

Szastanie pieniędzmi, limuzyna, nagabywanie kobiet, propozycje pracy... To nie świat milionera, a rzecznika MON.

Tekaem 2013
Macierewicz - Lotniczy ekspert

Tusk - Jak żyć?

Łączna ilość głosów: 3

Niesiołowski - Mirabelki i szczaw

Łączna ilość głosów: 2

Tusk - Jest moc

Łączna ilość głosów: 0

Komorowski - Jak król

Łączna ilość głosów: 0

Kaczyński - Nasz kandydat

Łączna ilość głosów: 3

Macierewicz - Lotniczy ekspert

Łączna ilość głosów: 11
Republika kolesi
54 tys.złotych zarobków za miesiąc pracy

Od lipca do końca tego roku posłowie spędzą tylko 25 dni w pracy.

Odkryła przekręt, straciła pracę

Pracownica w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia odkryła, że defraudowane są państwowe pieniądze. Straciła pracę.

Tablice za 2 mln złotych

Sejm wyda 2 mln złotych na nowe ekrany, na których wyświetlane są głosowania.

PiSowscy radni także mają stołeczki

Sześciu radnych (z siedmiu będących w sejmiku kujawsko-pomorskiego) ma intratne posadki.

Kamienica za 6 mln sprzedana za grosze

Kamienica warta 6 mln została sprzedana kościołowi za 30 tys.

Wójt odebrał policji komputery

Wójt Nadarzyna odebrał policji komputery. Czy jest to zemsta za zatrzymanie wicewójta Nadarzyna, gdy ten prowadził samochód po pijanemu?

Wizaż za 170 tys. złotych

Na co mogą wydawać politycy z naszych pieniędzy? Jak się okazuje na wizaż też można.

Kierowca pełnomocnikiem premiera ds. rozwoju gospodarczego

Kierowca Kornela Morawieckiego, ojca obecnego premiera robi karierę w zawrotnym tempie.

Sumki dla szoferów

Szoferzy z ogromnymi nagrodami - od 10 do blisko 30 tys. złotych.

Obywatel B

Podzielili Polskę. Na klasę panów oraz obywateli gorszej kategorii.

Obywatel B to może być Twój głos.